Skip to main content

10 lat gwarancji

Odbiorcy końcowemu produktów firmy C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG przysługują w przypadku zakupu tych produktów od sprzedawcy/przedsiębiorcy w Unii Europejskiej ustawowe prawa gwarancyjne, które nie są ograniczone niniejszymi warunkami gwarancji.

Producent C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG udziela dodatkowo 10-letniej gwarancji na szafy reklamowane wraz z obietnicą gwarancji.

Obietnica przedłużonej gwarancji producenta jest składana tylko pierwszemu odbiorcy końcowemu i nie może zostać przeniesiona.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury.

Gwarancja producenta obejmuje swoim zasięgiem kraje Unii Europejskiej.

W krajach spoza UE obowiązują odpowiednie przepisy prawne dotyczące gwarancji. Ogólne obietnice gwarancyjne ze strony producenta niestety nie mają na ich terytorium zastosowania ze względu na złożoność weryfikacji i realizacji. Ustępstwa ze strony producenta, jako gest dobrej woli, mogą być rozpatrywane wyłącznie jako indywidualna decyzja.      

W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych, które wystąpią w zakupionych towarach w okresie gwarancji, producent jako gwarant zapewnia w ramach niniejszej gwarancji jedno z następujących świadczeń według własnego uznania:

 1. bezpłatna naprawa towaru lub

 2. bezpłatna wymiana towaru na towar równoważny

 3. koszty transportu i przewozu do 2 lat od dostawy (po 2 latach firma C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów transportu i przewozu).

W razie wystąpienia przypadku objętego gwarancją należy skontaktować się z gwarantem:

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1
35236 Breidenbach
Niemcy

Osoby do kontaktów na stronie www.cp.de

 

Nasza gwarancja nie obejmuje roszczeń gwarancyjnych związanych z uszkodzeniami towarów, powstałymi w wyniku:

 1. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,

 2. niewłaściwego lub nieodpowiedniego użytkowania (np. przeciążenia, przekręcenia drzwi do oporu,...)

 3. nieodpowiedniego transportu,

 4. nieprzestrzegania instrukcji obsługi (dostępnej na stronie www.cp.de),

 5. nieprzestrzegania ewentualnych środków ostrożności i/lub nieprzestrzegania zaleceń dotyczących obciążenia,

 6. stosowania siły (np. celowego przeciążenia, wandalizmu, wyłamania, upuszczenia), 

 7. podejmowania prób naprawy we własnym zakresie,

 8. samodzielnego demontażu i ponownego montażu produktów, np. w celu przeniesienia / dokonania zmian przestrzennych,

 9. specjalnego wykonania / modyfikacji na wyraźnie życzenie klienta,

 10. zamontowania części samodzielnie przez klienta lub monterów pracujących na jego zlecenie (wadliwy montaż),

 11. niestandardowych lub ekstremalnych czynników środowiskowych (wysokich temperatur, wysokiej wilgotności/wilgoci, użytkowania na zewnątrz, uszkodzeń powstałych podczas sprzątania pomieszczeń itp.),

 12. czyszczenia powierzchni środkami czyszczącymi, które nie są zalecane przez producenta,

 13. normalnego zużycia (w przypadku części zużywających się, takich jak – wyliczenie bez roszczenia sobie prawa do kompletności: systemy zamykania, prowadnice teleskopowe, prowadnice rolkowe, elementy mocujące, naturalne blaknięcie powierzchni lakierowanych, na naszą firmę mogą być przenoszone tylko warunki gwarancji i/lub rękojmi udzielone przez naszych dostawców),

 14. wad komponentów elektrycznych.

 

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest umożliwienie gwarantowi weryfikacji zasadności roszczenia gwarancyjnego (np. poprzez przesłanie towaru, udokumentowanie wady produktu np. za pomocą zdjęcia lub filmu, zapewnienie dostępu w celu dokonania oceny). Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec uszkodzeniu towarów podczas transportu, stosując bezpieczne opakowania. W celu skorzystania z gwarancji należy dołączyć do przesyłki towaru kopię faktury, aby umożliwić gwarantowi sprawdzenie, czy okres gwarancji został zachowany. Bez kopii faktury gwarant może odmówić wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji. Należy podać również nazwę i adres sprzedawcy, jeśli informacje te nie są podane na kopii faktury.

Jeżeli weryfikacja przeprowadzona przez gwaranta wykaże, że zgłoszona wada nie jest objęta gwarancją, firma C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do obciążenia osoby zgłaszającej roszczenie wydatkami i kosztami poniesionymi w związku z weryfikacją i rozliczeniem.

 

Ważna informacja: Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza ustawowych praw użytkownika w przypadku wad i użytkownik może dochodzić ich bezpłatnie. Obietnica gwarancji nie ma wpływu na istniejące ustawowe uprawnienia z tytułu gwarancji wobec nas. Obietnica gwarancji producenta nie narusza zatem praw ustawowych użytkownika, lecz wzmacnia jego pozycję prawną. 

Jeśli zakupiony przedmiot jest wadliwy, użytkownik zawsze może skontaktować się z nami w ramach ustawowej rękojmi, niezależnie od tego, czy przysługuje mu roszczenie gwarancyjne, czy też skorzystanie z prawa do gwarancji.

C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

14.03.2023 r.