Skip to main content

Ogólne warunki zakupu (OWZ)

Stan na: 01.12.2021

1 Informacje ogólne

1.1 Zamawiający składa zamówienia wyłącznie na podstawie własnych Ogólnych Warunków Zakupu. Zamawiający nie uznaje warunków drugiej strony umowy, które są sprzeczne lub odbiegają od Ogólnych Warunków Zakupu Zamawiającego, chyba że na piśmie uznał ich ważność. Milcząca akceptacja dostaw i usług Dostawcy oraz płatności ze strony Zamawiającego nie oznaczają wyrażenia zgody na warunki Dostawcy odbiegające od Ogólnych Warunków Zakupu Zamawiającego.

1.2 Ogólne Warunki Zakupu Zamawiającego mają zastosowanie również do wszystkich przyszłych transakcji z Dostawcą.

1.3 Oprócz niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

2. Zawarcie umowy i zmiany do umowy

2.1 Zamówienia, wezwania do dostawy, wszelkiego rodzaju umowy jak również zmiany lub uzupełnienia do nich są skuteczne tylko wtedy, gdy są dokonywane w formie pisemnej lub za pomocą zdalnej transmisji danych, lub nośników danych odczytywanych maszynowo, lub przesłanych faksem.

2.2 Kalkulacje kosztów są wiążące i bezpłatne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

2.3 Jeżeli Dostawca nie przyjmie zamówień w ciągu 2 tygodni od ich wpływu, Zamawiający ma prawo je odwołać. Wezwania do dostawy stają się wiążące, jeśli Dostawca nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 5 dni roboczych od ich wpływu.

3. Termin dostawy, zwłoka w dostawie, kara umowna

3.1 Uzgodniony termin dostawy jest wiążący. Za datę dostawy bez montażu lub rozmieszczenia przyjmuje się datę wpływu na adres dostawy wskazany przez Zamawiającego, za datę dostaw z montażem lub rozmieszczeniem oraz datę usług przyjmuje się datę ich odbioru.

3.2 W przypadku istotnej zwłoki w wykonaniu dostawy lub usługi dostawca jest zobowiązany niezwłocznego powiadomienia zamawiającego na piśmie.

3.3 Jeżeli wysyłka musi zostać przyspieszona z winy dostawcy, powstałe w związku z tym dodatkowe koszty ponosi dostawca.

3.4 Przyjęcie opóźnionej dostawy lub usługi bez zastrzeżeń nie stanowi zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych, do których zamawiający jest uprawniony z tytułu opóźnionej dostawy lub usługi.

3.5 W odniesieniu do ilości, masy i wymiarów przyjmuje się wartości ustalone przez zamawiającego podczas kontroli towarów przychodzących, chyba że druga strona wykaże, że było inaczej.

3.6 W odniesieniu do oprogramowania będącego częścią dostawy produktu zamawiający oprócz prawa od korzystania w zakresie dozwolonym przez prawo (§§ 69 a i nast. UrhG Ustawa prawo autorskie) ma również prawo do używania w zakresie uzgodnionym, a także w zakresie wymaganym wynikającym z wykorzystywania produktu zgodnie z umową. Zamawiający może również bez wyraźnej zgody drugiej  strony umowy wykonać kopię bezpieczeństwa.

3.7 Jeżeli dostawca nie dotrzyma terminu dostawy, Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia netto za każdy dzień kalendarzowy, maksymalnie do 5% wartości zamówienia netto. Zastrzega się prawo do dochodzenia dalszych roszczeń prawnych. W przypadku dochodzenia takich roszczeń, zapłacone kary umowne zostaną zaliczone na poczet dochodzonej szkody. Zamawiający ma prawo zastrzec wobec dostawcy karę umowną do czasu wystawienia faktury końcowej.

4. Siła wyższa

Siła wyższa, spory pracownicze, niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, działania władz i inne niedające się uniknąć zdarzenia zwalniają Zamawiającego - bez uszczerbku dla innych praw - w całości lub w części z obowiązku przyjęcia zamówionych towarów, przy czym Dostawca nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych lub innych roszczeń wobec Zamawiającego.

 

5. Ceny, wysyłka i przeniesienie ryzyka

5.1 Uzgodnione ceny są cenami stałymi i obejmują dostawę na adres dostawy podany w umowie, łącznie z kosztami opakowania i transportu oraz ubezpieczenia przewozowego.

5.2 Dostawy częściowe przyjmowane są wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody.

5.3 W przypadku dostawy bez montażu lub rozmieszczenia, ryzyko przechodzi na dostawcę z chwilą wpływu na adres dostawy wskazany przez zamawiającego. W przypadku dostawy z montażem lub rozmieszczeniem oraz w przypadku usług ryzyko przechodzi na dostawcę z chwilą odbioru w miejscu montażu.

5.4 W przypadku dostawy wcześniejszej niż uzgodniona, zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towarów na koszt dostawcy. Jeżeli przypadku przedterminowej dostawy towar nie zostanie zwrócony, towar jest przechowywany przez zamawiającego na koszt i ryzyko dostawcy do daty dostawy. Płatność faktury w terminie pierwotnie uzgodnionym uznaje się za płatność z zachowaniem terminu.

6. Faktury, płatności, potrącenia, zatrzymanie

6.1 DO każdego zamówienia wystawiane są faktury na adres zamawiającego z podaniem numeru zamówienia i innych kodów zamówienia.
Faktury wystawione nieprawidłowo uznaje się za doręczone dopiero z chwilą wpływu korekty do zamawiającego.

6.2 Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni po potrąceniu 3% skonto lub w ciągu 30 dni netto po dacie dostawy lub odbioru oraz otrzymania faktury. Potrącenie skonto jest dopuszczalne również wtedy, gdy zamawiający dokonuje potrąceń płatności lub wstrzymuje płatność z powodu wad. Płatność następuje po weryfikacji faktury.

6.3 Dokonanie płatności nie stanowi uznania dostawy/usługi za zgodną z umową.

6.4 Dostawca jest uprawniony do dokonywania potrąceń tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Dostawca jest uprawniony do skorzystania z prawa do zatrzymania tylko w przypadku roszczenia wzajemnego na podstawie takiego samego stosunku umownego.

7. Wypowiedzenie lub odstąpienie z ważnego powodu

Zamawiający może z ważnej przyczyny wypowiedzieć umowę lub od umowy odstąpić, w szczególności jeżeli dostawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub jeżeli dostawca zawiesił płatności nie tylko czasowo lub jeżeli postępowanie upadłościowe zostało wszczęte w stosunku do majątku dostawcy lub wniosek o wszczęcie postępowania został oddalony na skutek braku masy.

 

8. Spełnienie świadczenia i gwarancja

8.1 Dostawca gwarantuje, że wszystkie dostawy i usługi będą realizowane lub świadczone zgodnie z uzgodnioną specyfikacją, w sposób profesjonalny i z wykorzystaniem najbardziej odpowiednich materiałów oraz zgodnie z najnowszym stanem techniki, odpowiednimi przepisami prawa oraz przepisami i wytycznymi władz, stowarzyszeń zawodowych i stowarzyszeń branżowych.

8.2 Prawo wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego przysługuje z reguły również zamawiającemu w przypadku umowy o dzieło. § 439 niemieckiego Kodeksu cywilnego BGB stosuje się odpowiednio.

8.3 Oprócz ustawowych roszczeń z tytułu wad zamawiający może, z powodu wady dostarczonego produktu lub usługi, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez siebie odpowiedniego terminu na spełnienie świadczenia uzupełniającego, sam usunąć wadę i zażądać zwrotu niezbędnych nakładów, chyba że dostawca odmówi wykonania świadczenia uzupełniającego, a odmowa będzie uzasadniona. W związku z tym w odniesieniu do umowy sprzedaży obowiązują odpowiednio ustawowe przepisy dotyczące wykonania samodzielnego dotyczące umowy o dzieło i usługi (§ 637 BGB). Bez uszczerbku dla przepisów prawa, w pilnych przypadkach, w szczególności w celu uniknięcia poważnego ryzyka znacznej szkody, zamawiający może sam usunąć wadę na koszt dostawcy, bez wyznaczania terminu wykonania świadczenia uzupełniającego.

8.4 Jeżeli w wyniku wadliwości przedmiotu lub usługi wykonanej przez dostawcę zamawiający musiał przyjąć zwrot przedmiotu lub świadczenia wykonanego lub dostarczonego przez dostawcę, zaakceptować obniżenie ceny zakupu lub wynagrodzenia lub wypłacić swojemu odbiorcy odszkodowanie lub zwrócić mu nakłady, roszczenia wobec dostawcy z tytułu rękojmi (§§ 437, 634 BGB) z powodu roszczeń dochodzonych wobec zamawiającego przez jego odbiorcę, nie podlegają obowiązkowi wyznaczenia odpowiedniego terminu.

8.5 Zamawiający może żądać od dostawcy zwrotu nakładów, które musiał ponieść w stosunku do swojego odbiorcy lub w celu wykonania świadczenia uzupełniającego (w szczególności poniesione koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów), jeżeli wada z powodu, której odbiorca dochodzi roszczenia była już obecna w momencie przejścia ryzyka na zamawiającego.

8.6 Jeżeli wada może zostać zauważona tylko w trakcie obróbki lub przetwarzania lub w trakcie rozruchu, zamawiający ma prawo, bez uszczerbku dla innych roszczeń, domagać się zwrotu nakładów z tytułu bezskutecznie wykonanej pracy.

8.7 Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy, chyba że uzgodniono inaczej. Datą początkową tego okresu jest data przekazania przedmiotu dostawy zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez zamawiającego w określonym przez nas miejscu odbioru. Jeżeli odbiór jest przewidziany przez prawo lub umowę, okres rękojmi rozpoczyna się z chwilą skutecznego odbioru.

8.8 Jeżeli wada wystąpi w ciągu pierwszych 12 miesięcy okresu rękojmi, przyjmuje się, że wada ta istniała już w momencie przeniesienia ryzyka, chyba że takie założenie jest niezgodne z właściwościami przedmiotu lub wady.

8.9 Roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie 24 miesięcy od zgłoszenia wady w okresie rękojmi, chyba że ustawa lub umowa przewiduje dłuższy okres. Okres przedawnienia nie kończy się przed końcem okresu rękojmi. Roszczenia z tytułu wadliwych robót budowlanych oraz wad rzeczy, które z uwagi na zwyczajowy zakres używania wykorzystywane są do budowli, i które spowodowały jej wadliwość, ulegają przedawnieniu najwcześniej po upływie 5 lat od odbioru robót budowlanych lub dostawy rzeczy. Przedawnienie roszczeń z tytułu wad następuje najwcześniej po upływie dwóch miesięcy od momentu, w którym zamawiający zaspokoił roszczenia regresowe swojego odbiorcy z tytułu tych wad. Wstrzymanie biegu przedawnienia kończy się najpóźniej pięć lat po dostarczeniu przez dostawcę przedmiotu lub usług zamawiającemu.

8.10. Jeżeli dostawca wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie usuwania wad wówczas termin przedawnienia dotyczący tej samej wady lub skutków późniejszego usunięcia wady rozpoczyna bieg na nowo po odbiorze pracy mającej na celu usunięcie wad, chyba że usunięcie wad jest związane z drobną wadą, którą można usunąć bez większego nakładu. Jeżeli dostawca wywiązuje się ze swojego zobowiązania poprzez dostawę zastępczą, termin przedawnienia dla wyrobu/pracy dostarczonej jako dostawa zastępcza biegnie na nowo po dostawie/odbiorze, chyba że dostawa zastępcza dotyczy dostarczonej części z niewielką wadą, którą można naprawić bez ponoszenia większych nakładów.

8.11. W przypadku wad prawnych dostawca zwalnia zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich. W odniesieniu do wad prawnych termin przedawnienia wynosi trzy lata. Termin ten rozpoczyna się z końcem roku, w którym powstało roszczenie, a zamawiający dowiedział się o okolicznościach leżących u podstaw roszczenia i osobie ponoszącej winę lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o nich, niezależnie od wiedzy lub braku wiedzy wynikającej z niezachowania należytej staranności roszczenie przedawnia się  w ciągu dziesięciu lat od daty jego powstania.

8.12. Przesyłki przychodzące są sprawdzane pod kątem wszelkich odchyleń jakościowych i ilościowych przez zamawiającego lub przez jego klientów (w przypadku przesyłki bezpośredniej) w drodze losowej. Kontrolę towarów uważa się za przeprowadzoną w odpowiednim czasie, jeżeli zostaje ona przeprowadzona w ciągu 10 dni roboczych od daty dostawy. Zgłoszenie wady uważa się za dokonane w odpowiednim czasie, jeżeli wpłynie do dostawcy w ciągu 10 dni roboczych od wykrycia wady.

8.13. Potwierdzając odbiór dostaw i zatwierdzając przedłożone rysunki, zamawiający nie zrzeka się roszczeń z tytułu wad i innych praw.

8.14. Wyklucza się przyjęcie fikcyjne, o którym mowa w § 640 ust. 1 zdanie § BGB. Wyklucza się odbiór za pomocą zaświadczenia o wykonaniu, o którym mowa w § 641a BGB.

9. Prawo własności przemysłowej

9.1 Dostawca gwarantuje, że wszystkie dostawy są wolne od praw własności przemysłowej osób trzecich, a w szczególności, że dostawa i używanie przedmiotu dostawy nie narusza patentów, licencji lub innych praw własności przemysłowej osób trzecich na terenie Niemiec. Jeżeli dostawcy wiadomo, że jego produkty są również dystrybuowane przez nas w niektórych krajach, powyższe ma zastosowanie również do tych krajów.

9.2 Dostawca zwalnia zamawiającego i jego klientów z roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw własności przemysłowej. Ponadto Dostawca odpowiada za wszelkie dalsze szkody poniesione przez zamawiającego w wyniku naruszenia tych praw.

9.3 Zamawiający jest uprawniony, uwzględniając obowiązek rzetelnej staranności kupieckiej, do uzyskania od uprawnionego zgody na korzystanie z odpowiednich elementów dostawy i usług na koszt dostawcy.

10. Odpowiedzialność za produkt, zwolnienie z odpowiedzialności

10.1 W przypadku dochodzenia roszczeń wobec zamawiającego na podstawie krajowych lub zagranicznych przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt wynikających z wadliwości produktu zamawiającego, którą można przypisać produktowi dostawcy, zamawiający jest uprawniony do żądania od dostawcy odszkodowania za tę szkodę w zakresie, w jakim jest ona spowodowana przez produkty dostawcy.

10.2 W ramach odpowiedzialności za produkt dostawca jest zobowiązany do zwolnienia zamawiającego od roszczeń osób trzecich na pierwsze żądanie oraz do zwrotu wszelkich nakładów wynikających z lub związanych z czynnościami wycofania produktu przeprowadzonymi przez zamawiającego w związku z wadliwym produktem dostawcy.

11. Wykonywanie prac

Osoby, które w ramach umowy wykonują prace na terenie zakładu zamawiającego muszą przestrzegać postanowień odpowiednich przepisów prawa pracy, ustawowego zapobiegania wypadkom i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyklucza się odpowiedzialność za wypadki, którym uległy te osoby na terenie zakładu zamawiającego, chyba że zostały spowodowane naruszeniem obowiązków zamawiającego na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zamawiającego, jego przedstawicieli prawnych lub osób, za pomocą których zamawiający świadczy usługi.

 

12. Dokumenty wykonawcze, narzędzia, próbki, przedmioty

12.1 Próbki, sprzęt produkcyjny, narzędzia, sprzęt pomiarowy i testujący, dostarczone materiały, rysunki, standardowe arkusze robocze, szablony druku i podobne elementy przekazane dostawcy przez zamawiającego pozostają własnością zamawiającego. Dostawca nie może ich wykorzystywać, powielać lub udostępniać osobom trzecim do celów wykraczających poza zakres umowy oraz musi je przechowywać z zachowaniem należytej staranności kupieckiej bezpłatnie i oddzielnie od innych przedmiotów znajdujących się w jego posiadaniu i oznaczyć je jako własność zamawiającego, musi je także utrzymywać w całkowitej tajemnicy i zwrócić zamawiającemu po zrealizowaniu zamówienia bez wezwania, w innych przypadkach wydać na żądanie zamawiającego. Zatwierdzenie planów, rysunków wykonawczych, obliczeń, itp. nie narusza obowiązku dostawcy wynikającego z rękojmi. Wszelkie prawa do korzystania z projektów, ofert, rysunków lub informacji wszelkiego rodzaju przysługują wyłącznie zamawiającego. Na żądanie dostawca dostarczy zamawiającemu również rysunki istotnych części zamiennych wraz z dostatecznymi informacjami dotyczącymi ich pozyskania.

Artykuły wyprodukowane zgodnie z dokumentami zamawiającego nie mogą być udostępniane, przekazywane, sprzedawane przez dostawcę osobom trzecim.

12.2 Formularze, narzędzia, próbki, druki, itp., które zostały nam zafakturowane, stają się z chwilą zapłaty naszą własnością. Dostawca przechowuje je dla nas bezpłatnie i wydaje je nam na żądanie.

13. Miejsce wykonania dostawy, właściwość miejscowa sądu, wybór prawa, inne

13.1 O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania dostawy jest adres dostawy podany przez zamawiającego.

13.2 Jeżeli dostawcą jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna prawa publicznego lub odrębny majątek publiczno-prawny, sądem właściwym dla wszystkich sporów prawnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio ze stosunków umownych wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu jest sąd w Marburgu/Lahn. Zamawiający ma również prawo, według własnego uznania, pozwać dostawcę przed sąd jego siedziby lub oddziału lub sąd miejsca wykonania świadczenia.

13.3 Subsydiarnie stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980.

13.4 W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków i innych zawartych uzgodnień jest lub stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieskutecznego postanowienia postanowieniem, które jest możliwie najbliższe ekonomicznemu celowi nieskutecznego postanowienia.

14. KODEKS POSTĘPOWANIA ORAZ ZACHOWANIE SPOŁECZNE, EKOLOGICZNE I ZGODNE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

14.1 Nawiązując relację biznesową, dostawca zobowiązuje się do przestrzegania naszego kodeksu postępowania oraz swoich międzynarodowo uznanych standardów zachowania gospodarczego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Do kodeksu postępowania

14.2 Nawiązując relację biznesową, dostawca zobowiązuje się do kierowania się naszymi standardami zachowania społecznego i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz do ich przestrzegania w możliwie największym stopniu. Dostawca powinien dążyć do ciągłej poprawy w celu umacniania i wspierania zgodności produktów firmy C + P i przedsiębiorstwa z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Do zobowiązania do zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju