Skip to main content

C + P OBSZAR KORPORACYJNY URZĄDZANIE WNĘTRZ

Kodeks postępowania C + P opiera się na uznanych międzynarodowych standardach dotyczących zrównoważonych praktyk biznesowych. 

Kodeks postępowania C + P opiera się na uznanych międzynarodowych standardach dotyczących zrównoważonych praktyk biznesowych. Należą do nich Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), konwencje ONZ o prawach dziecka, Deklaracja praw człowieka ONZ oraz norma społeczna SA8000.

W ramach wewnętrznego zarządzania ryzykiem i podpisując niniejszy Kodeks postępowania, C + P Corporate Management, podobnie jak wszyscy pracownicy C + P na wszystkich szczeblach C + P Obszar Korporacyjny Urządzanie Wnętrz, zobowiązuje się do przestrzegania poniższych ogólnych zasad działania i postępowania (zwanych dalej "C + P") w celu zapewnienia zgodności w pełnym zakresie działań.

Konsekwentne stosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach Obszaru Korporacyjnego C + P Urządzanie Wnętrz jest zapewnione dzięki odpowiedzialności i kompetencjom w zakresie wydawania wytycznych, którymi dysponuje  dyrektor zarządzający C + P GmbH & Co KG (holding interim Obszaru Korporacyjnego C + P Urządzanie Wnętrz) oraz szefom działów funkcjonalnych zatrudnionych w spółce. W momencie redagowania Kodeksu Postępowania C + P wszystkie procesy biznesowe są w pełni objęte następującymi obszarami funkcjonalnymi: rozwój, zakupy, produkcja, logistyka, sprzedaż i marketing, przetwarzanie danych i organizacja, zasoby ludzkie, finanse i księgowość.

Poniższe wytyczne służą zatem jako wytyczne dla wszystkich pracowników i należy ich konsekwentnie przestrzegać. Przekazując wytyczne naszym partnerom biznesowym dążymy do wdrożenia niniejszego Kodeksu Postępowania również w naszym łańcuchu dostaw.

Kodeks postępowania

Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz wszystkich innych odnośnych przepisów ustawowych obowiązujących systemów prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

zakazana jest wszelka dyskryminacja w zakresie rekrutacji, wynagradzania, dostępu do szkoleń, awansu, zakończenia stosunku pracy lub przejścia na emeryturę ze względu na płeć, wiek, religię, rasę, przynależność kastową, urodzenie, pochodzenie społeczne, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub narodowe, narodowość, przynależność do organizacji pracowniczych, w tym związków zawodowych, członkostwo polityczne lub poglądy polityczne, orientację seksualną, obowiązki rodzinne, stan cywilny lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Zakazane są wszelkie formy pracy przymusowej. Dotyczy to wyraźnie pracy więźniów. Firma musi zawsze traktować swoich pracowników z godnością i szacunkiem oraz chronić ich przed psychicznym lub fizycznym przymusem jakiegokolwiek rodzaju. Swoboda przemieszczania się pracownika nie może być ograniczana żadnymi przepisami. Pracownicy mają swobodę wyboru, czy odejść ze Spółki po odpowiednim wypowiedzeniu zgodnie z obowiązującym prawem. Pracownicy nie mogą być zobowiązani przez pracodawcę do deponowania pieniędzy lub dokumentów tożsamości.

Wszyscy pracownicy mają prawo do tworzenia, przystępowania i organizowania wybranych przez siebie związków zawodowych oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych w ich imieniu z przedsiębiorstwem, w zakresie dozwolonym przez prawo krajowe. W przypadku, gdy normy krajowe ograniczają te prawa, zezwalamy na swobodne i niezależne zrzeszanie się pracowników w celu prowadzenia negocjacji.

Praca dzieci jest zakazana na mocy konwencji MOP i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Minimalny wiek dopuszczenia do zatrudnienia wynosi 15 lat i nie może być niższy niż wiek, w którym kończy się obowiązek szkolny. Pracownicy młodociani podlegają szczególnej ochronie. Należy przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących czasu pracy w celu ochrony pracowników młodocianych. W żadnym wypadku pracownicy młodociani nie mogą pracować dłużej niż osiem godzin dziennie lub na nocnej zmianie.

Wszyscy pracownicy muszą otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. W przypadku pełnego zatrudnienia, wypłacane wynagrodzenie powinno być przynajmniej wystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb pracowników. Należy przestrzegać przepisów dotyczących  płacy minimalnej.

Należy przestrzegać maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu pracy dozwolonego przez ustawodawstwo krajowe.

C + P przejmuje odpowiedzialność za bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze przeciwko potencjalnym wypadkom lub uszczerbkom na zdrowiu, np. poprzez ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodnie z OHSAS 18001. Takie same minimalne wymagania obowiązują w odniesieniu do zakwaterowania pracowników. Przepisy i procedury muszą być jasno określone i zawsze przestrzegane. Wszyscy pracownicy muszą być regularnie informowani i szkoleni w zakresie podejmowanych działań. Szkolenia należy dokumentować.

Należy przestrzegać wszystkich krajowych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ponadto dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać uznanych międzynarodowych standardów ochrony środowiska. Naszym celem jest zminimalizowanie zanieczyszczenia i zużycia zasobów naturalnych, jak również poprawa ogólnej efektywności energetycznej. Wdrażamy system zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001.

Wszyscy pracownicy, dostawcy i usługodawcy w naszych zakładach i u naszych klientów muszą zapewnić energooszczędną pracę i unikać niepotrzebnego zużycia energii. Dotyczy to na przykład zamykania otwartych drzwi w budynkach przy niskich temperaturach zewnętrznych lub wyłączania oświetlenia po opuszczeniu stanowiska pracy. Zasada efektywności energetycznej ma zastosowanie do całej siedziby firmy i związanych z nią nieruchomości, jak również do wszystkich miejsc budowy i montażu, które zostały utworzone w imieniu C + P. Efektywność energetyczna firmy opiera się na następujących zasadach.

Wszelkie formy korupcji lub przekupstwa są zakazane. Nie tolerujemy ich w żadnej formie i stworzyliśmy odpowiednie systemy ich zwalczania. Kierunek działania wskazują wytyczne Transparency International i OECD. Ze względu na płaską hierarchię kierownictwo, kontrolowane przez radę nadzorczą składającą się z osób spoza spółki, na ogół posiada szczegółową wiedzę na temat poszczególnych istotnych kontraktów i ich pochodzenia. W ten sposób ryzyko związane z korupcją i praktykami monopolistycznymi jest na ogół minimalizowane. Ponadto stosowanie zasady czterech, a w sposób losowy także sześciu oczu, zapobiega nielegalnemu handlowi na wszystkich poziomach.

Postępujemy uczciwie w konkurencji i przestrzegamy obowiązujących przepisów antymonopolowych. Przestrzegane są zobowiązania prawne dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy.

 

Nie można dopuścić do obchodzenia przepisów niniejszego Kodeksu Postępowania lub obowiązującego prawa poprzez wykorzystanie pracy tymczasowej, pozornych programów szkoleniowych, podwykonawstwa, prac chałupniczych, itp.

C + P ustanawia w swoich zakładach produkcyjnych procedurę umożliwiającą pracownikom anonimowe składanie skarg. Nie będą podejmowane żadne działania odwetowe wobec pracowników, którzy wskazują na naruszenia wymogów prawnych lub treści niniejszego Kodeksu postępowania. Pracownikom nie wolno uniemożliwiać przekazywania takich informacji.

C + P posiada wewnętrzne wytyczne i systemy wdrażania wymagań niniejszego Kodeksu Postępowania.

Breidenbach, 20.01.2020
C + P GmbH & Co. KG

Tomas Kirschenfauth
Dyrektor naczelny

Odnośniki