Ogólne warunki handlowe

1 Informacje ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki (dalej także: „OW”) dotyczą wszystkich umów zawieranych obecnie, jak i w przyszłości przez C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o. z siedzibą: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 293, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025760 (dalej także: „C+P Meble” lub „Dostawca”), nawet jeśli nie zostaną one w sposób odrębny uzgodnione ponownie. Stosowanie ogólnych warunków zarówno przez C+P Meble, jak i innych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w tym samym lub podobnym przedmiocie, jest zwyczajowo przyjęte.

1.2 Niniejsze OW zostały udostępnione kontrahentom Dostawcy (dalej także: „Zamawiający”) pod adresem internetowym www.cpmoebel.de/pl/unternehmen/ogolne-warunki/ przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli oni wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Ponadto, informacja o OW znajduje się na stronie głównej C+P Meble http://www.cp.de/pl/ oraz na każdej zawieranej przez Dostawcę umowie.

1.3 OW nie obowiązują w zakresie, w jakim zostały zgodnie przez obie strony danej umowy wyraźnie zmienione lub wyłączone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.4 Wcześniejsze Ogólne Warunki C+P Meble tracą niniejszym ważność w stosunku do umów zawieranych od dnia wejścia w życie OW, a także wobec stosunków umownych o charakterze ciągłym, których Zamawiający nie wypowiedział w najbliższym terminie wypowiedzenia.

1.5 Ustalone przez Zamawiających wzorce umów, w tym w szczególności ogólne warunki umów czy regulaminy nie wiążą Dostawcy i nie stanowią ani w całości ani w części elementu stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, nawet jeśli Dostawca nie zaprzeczy im w jednoznaczny sposób. Składając zamówienie Zamawiający uznaje OW za wiążące dla wszystkich stosunków prawnych między nim a Dostawcą. OW zostają uznane za przyjęte przez Zamawiającego najpóźniej w chwili odbioru towaru Dostawcy.

1.6 Jeżeli poszczególne ustalenia umowy lub OW okażą się w całości lub częściowo nieważne bądź nieskuteczne, nie narusza to pozostałych uregulowań OW, które obowiązują. Postanowienia nieważne bądź nieskuteczne powinny być interpretowane w ten sposób, aby nadać im treść prawnie dopuszczalną, najbliższą celowi zawarcia tych postanowień w OW.

OW. 1.7 OW wiążą Zamawiających będących konsumentami jedynie w zakresie, w jakim są zgodnie z przepisami prawa ochrony konsumentów.

2 Oferta i zawarcie umowy

2.1 Zamawiający jest związany swoim zamówieniem od chwili jego wpływu do Dostawcy w formie wiadomości e-mail na adres dystrybucja@cpmeble.pl, w formie faksu na numer 0-76 855 44 01, w formie ustnej bądź w formie pisemnej.

2.2 Dostawca oświadcza, że wyłącza w stosunkach z kontrahentami, z którymi pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego. Przyjęcie oferty przez Dostawcę i zawarcie umowy następuje poprzez złożenie Zamawiającemu stosownego oświadczenia woli lub, jeżeli według ustalonego między stronami zwyczaju lub według treści oferty dojście do Zamawiającego oświadczenia Dostawcy o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności, jeżeli Zamawiający żąda niezwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, gdy Dostawca w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania. W pozostałym zakresie, art. 69 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

2.3 Przyjęcie oferty przez Dostawcę odbywa się każdorazowo z zastrzeżeniem:

  • 2.3.1 uprawnienia Dostawcy do odstąpienia od umowy w przypadku niemożliwości dostawy bez prawa do odszkodowania którejkolwiek ze stron;
  • 2.3.2 że terminy dostaw podane przez Dostawcę mają jedynie charakter szacunkowy;
  • 2.3.3 że dla treści umowy, w szczególności dla rodzaju i zakresu dostawy miarodajne jest pisemne potwierdzenie zlecenia.

2.4. Dodatkowe zastrzeżenia umowne i zmiany umowy wymagają pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę pod rygorem nieważności; dotyczy to także zmian niniejszego zastrzeżenia co do stosowania formy pisemnej. Nieprzewidziane przeszkody produkcyjne, wydarzenia szczególne, siła wyższa, strajki, lokaut, brak towarów i surowców uprawniają Dostawcę do przesunięcia terminu wykonania umowy lub odstąpienia od niej bez prawa którejkolwiek ze stron do żądania odszkodowania.

2.5 Takie dokumenty bądź informacje jak np. wzory, prospekty, katalogi, ryciny, rysunki, informacje o wymiarach i masie mają jedynie charakter szacunkowy, o ile nie przekazano ich w formie pisemnej z pisemnym oświadczeniem, że są wiążące. Dostawca zastrzega sobie prawo dokonywania w okresie dostawy zmian konstrukcji i formy, o ile nie spowoduje to zasadniczej zmiany przedmiotu dostawy oraz jego funkcji i wyglądu. Nie pociąga to za sobą zmiany ceny lub ustalonego przez strony wynagrodzenia.

2.6 Dostawca zachowuje prawo własności i prawa autorskie w odniesieniu do kosztorysów szacunkowych, rysunków i tym podobnych dokumentów; tego typu dokumenty nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Dostawcy. Jeżeli udzielonego zawarcia umowy między Dostawcą a Zmawiającym nie dojdzie, należy je na każde żądanie niezwłocznie zwrócić Dostawcy łącznie z ewentualnymi kopiami sporządzonymi w międzyczasie przez Zamawiającego pod rygorem kary umownej w wysokości 100zł za każdy dzień opóźnienia. W zakresie, w jakim szkoda Dostawcy będzie wyższa niż kara umowna, Dostawca może dochodzić tej nadwyżki szkody na zasadach ogólnych.

3 Ceny i warunki płatności

3.1 O ile strony nie ustaliły inaczej, ceny i warunki przewozu obowiązują zgodnie z aktualnymi katalogami i cennikami Dostawcy.

3.2 O ile strony nie ustaliły inaczej, wynagrodzenie Dostawcy jest wymagalne po upływie 30 dni od dnia wystawienia rachunku lub faktury.

3.3 W przypadku przekroczenia terminu płatności Dostawca nalicza - niezależnie od ewentualnych innych roszczeń - odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 § 21 kodeksu cywilnego.

3.4 Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania; jeżeli jest on konsumentem, prawo zatrzymania przysługuje mu w zakresie objętym tym danym stosunkiem umownym.

3.5 Zamawiający może domagać się prawa do potrącenia tylko wtedy, jeśli roszczenie przedstawione do potrącenia jest bezsporne lub prawomocne.

3.6 Do wszystkich cen lub wynagrodzenia Dostawcy doliczany jest podatek VAT w ustawowej wysokości.

3.7 Cesja (przelew) wierzytelności Zamawiającego wobec Dostawcy jest dopuszczalna jedynie za zgodą Dostawcy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.8 W przypadku, gdy Zamawiający jest w stosunku do Dostawcy dłużnikiem z jakiegokolwiek tytułu, w tym także w przypadku, gdy zobowiązanie nie stało się jeszcze wymagalne, Zamawiający, jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem każdego przyjętego od Zamawiającego zamówienia do czasu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego jego zabowiązań wobec Dostawcy. W tym przypadku, umówiony termin wykonania zamówienia ulega odpowiedniemu przesunięciu. Dostawca jest także uprawniony do odstąpienia od każdej zawartej z Zamawiającym umowy, jeżeli Zamawiający nie ureguluje swoich zobowiązań w wyznaczonym przez Dostawcę terminie. Skorzystanie przez Dostawcę z powyższych uprawnień wyłącza możliwość dochodzenia przez Zamawiającego od Dostawcy jakichkolwiek roszczeń.

4 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

4.1 Wydane towary pozostają własnością Dostawcy aż do chwili zapłaty ceny oraz spełnienia przez Zamawiającego wszelkich roszczeń i zobowiązań wobec Dostawcy, niezależnie od ich podstawy prawnej, w szczególności niezależnie od tego, w ramach jakiej umowy dany towar został dostarczony lub z jakiej umowy wynika dane roszczenie czy zobowiązanie.

4.2 Zamawiający jest uprawniony do dalszego zbywania towaru dostarczonego przy zastrzeżeniu własności rzeczy sprzedanej przy czym nie zezwala się na ustanowienie zastawu lub przeniesienie - w całości lub częściowo - własności w celu zabezpieczenia wierzytelności bez wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy, dopóki obowiązuje zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. W ramach dalszej sprzedaży towaru zastrzeżonego Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia praw Dostawcy wynikających z jego zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego z tytułu dalszego zbywania towaru zastrzeżonego już teraz są cedowane w pełnej wysokości na Dostawcę do chwili spłaty wszelkich wierzytelności Dostawcy. Dostawca przyjmuje niniejszym tę cesję.

4.3 Na czas obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Zamawiający jest zobligowany do zabezpieczenia przedmiotu dostawy od ognia, szkód spowodowanych wodą i kradzieży.

4.4 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dostawcę o wszystkich działaniach egzekucyjnych w stosunku do przedmiotu objętego zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej oraz przesłania mu odpisów postanowień, protokołów o zajęciu oraz innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Ponadto ma on obowiązek podjęcia wszelkich czynności mających na celu zapobieżenie egzekucji.

4.5 Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę z zapłatą ceny kupna, to dostawca po wezwaniu go do wykonania świadczenia i upływie wyznaczonego odpowiedniego terminu dodatkowego ma prawo objęcia w posiadanie przedmiotów podlegających zastrzeżeniu własności rzeczy sprzedanej. Dochodzenie zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej oraz odebranie lub zajęcie przedmiotu dostawy przez Dostawcę nie stanowią odstąpienia od umowy, o ile w danym przypadku przepisy prawa bądź oświadczenie Dostawcy nie stanowią inaczej.

5 Przejście ryzyka

5.1 Ryzyko przechodzi na Zamawiającego zaraz po dostarczeniu zamówionej dostawy lub części dostawy pod podany adres dostawy lub po przekazaniu profesjonalnemu przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia Zamawiającemu.

5.2 Jeżeli towar jest gotowy do wysyłki, a wysyłka lub odbiór opóźniają się z powodów nie zawinionych przez Dostawcę, to ryzyko przechodzi na zamawiającego z chwilą otrzymania informacji o gotowości do wysyłki; od tego dnia zamawiający ponosi ponadto powstałe koszty składowania i pozostałe wydatki, przy czym ich wysokość wynosi przynajmniej 3% ceny sprzedaży za każdy rozpoczęty miesiąc od otrzymania informacji o gotowości do wysyłki.

5.3 O ile dostawcy zlecono dodatkowo montaż, to na jego żądanie niezwłocznie winien nastąpić – także w sekwencjach częściowych – odbiór na koszt Zamawiającego. Jeżeli w ciągu 12 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia wykonania nie dojdzie do odbioru z powodów nie zawinionych przez Dostawcę, to świadczenie Dostawcy zostaje uznane za wykonane bez zastrzeżeń wraz z upływem dwunastego dnia roboczego, o ile na taki skutek Dostawca wskaże Zamawiającemu w chwili przekazania zgłoszenia wykonania. Jeśli Zamawiający lub jego klient końcowy użytkowanie przyjął do używania przedmiot dostawy lub jego część, to odbiór uznaje się za dokonany z chwilą przyjęcia. Wady zareklamowane przez Zamawiającego upoważniają do odmowy odbioru tylko wtedy, jeśli znacząco naruszają one zdatność przedmiotu dostawy do używania.

6 Gwarancja

6.1 Zamawiający ma obowiązek zbadania dostarczonego towaru niezwłocznie po dokonaniu dostawy i natychmiastowego zgłoszenia Dostawcy ewentualnych widocznych wad oraz zgłoszenia w ciągu 7 dni od dokonania dostawy w formie pisemnej wad ukrytych. W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca ma prawo - w zależności od swojego wyboru - zastąpić wadliwy towar dostarczając towar pozbawiony wad, dokonując poprawek lub zmniejszając jego wartość. Zastąpione części przechodzą na własność Dostawcy.

6.2 Jeżeli Dostawca mimo przepisowego wyznaczenia terminu i wyznaczenia następnie terminu dodatkowego nie spełni swego zobowiązania do usunięcia przyczyn uzasadnionej reklamacji, to Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, chyba, że niemożność usunięcia przyczyn reklamacji polega na zawinieniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie Dostawcy.

6.3 Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, również w przypadku dokonywania dostaw zastępczych i przeprowadzania prac dodatkowych. Okres gwarancji dla towaru dostarczanego rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka, a dla montażu z chwilą dokonanego odbioru lub odbioru uznanego za dokonany.

6.4 Odpowiedzialność z gwarancji nie powstaje w przypadku szkód i ich skutków spowodowanych użyciem dostarczonych towarów, które w wyniku swych właściwości materiałowych lub w związku z rodzajem użytkowania podlegają przedwczesnemu zużyciu, jak również w przypadku szkód i ich skutków które powstają w wyniku błędnego lub niedbałego obchodzenia się z nimi, nadmiernego eksploatowania, stosowania nieodpowiednich środków wytwarzania lub wadliwej konserwacji.

7 Odpowiedzialność cywilna

7.1 Dostawca odpowiada we wszystkich przypadkach tylko za zawinienie umyślne i rażące niedbalstwo. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy także deliktowych roszczeń odszkodowawczych, o ile mają one związek z wadliwą dostawą.

7.2 Odpowiedzialność cywilna ogranicza się do bezpośredniej szkody przedmiotu dostawy. Dotyczy to także roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego.

7.3 Jeżeli wykonanie świadczenia stanie się dla Dostawcy częściowo lub w całości niemożliwe, to jego odpowiedzialność odszkodowawcza wobec przedsiębiorców ogranicza się z jednej strony do zawinienia umyślnego i rażącego niedbalstwa władz i pracowników Dostawcy na kierowniczym stanowisku oraz z drugiej strony do 10% wartości tej części świadczeń, jaka z powodu niemożliwości świadczenia nie może zostać dostarczona terminowo. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec konsumentów jest ograniczona w tych przypadkach do zawinienia umyślnego i rażącego niedbalstwa.

7.4 Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nie dotyczą roszczeń, w stosunku do których z bezwzględnie obowiązujących przepisów wynika, że ograniczenia odpowiedzialności są wyłączone.

8 Miejsce wykonania zobowiązania/ właściwość miejscowa sądu

8.1 Miejscem wykonania zobowiązania dla obu stron umowy jest siedziba danego zakładu Dostawcy lub magazynu Dostawcy z którego towar ma zostać wydany lub wysłany na adres Zamawiającego. Miejscem wykonania zobowiązania zapłaty ceny jest siedziba Dostawcy.

8.2 Wszelkie spory między Dostawcą a Zamawiającymi rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

9 Prawo obowiązujące

9.1 Dla stosunku umownego pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym jako wyłącznie obowiązujące uzgadnia się prawo polskie. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

10 Wejście w życie

10.1 OW obowiązują od dnia 01.07. 2011r.