Skip to main content

Ogólne warunki handlowe

05. Mai 2020

1 Informacje ogólne

1.1 OWH dotyczą wszystkich Umów zawieranych obecnie, jak i w przyszłości przez Dostawcę i określają zasady współpracy Stron.

1.2 OWH są integralną częścią wszystkich ofert i cenników pochodzących od Dostawcy, a także każdej Umowy.

1.3 Przyjmuje się, że podpisanie Umowy lub złożenie przez Zamawiającego zamówienia albo zapytania ofertowego oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.

1.4 OWH są dostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej Dostawcy (www.cp.de/pl) i mogą być przechowywane i odtwarzane w zwykłym toku czynności w rozumieniu art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego.

1.5 Stosunki umowne łączące Dostawcę i Zmawiającego regulowane są wyłącznie postanowieniami niniejszych OWH. Stosowanie wszelkich innych wzorców umownych ustalonych przez Zamawiającego jest wyłączone. Stosowane przez Zamawiającego wzorce umowne obowiązują jedynie wtedy, gdy Dostawca wyraził na piśmie zgodę na ich stosowanie.

1.6 Zawarcie odrębnej Umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWH tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Odmienne ustalenia pomiędzy Stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH.

1.7 Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy lub OWH okażą się w całości lub częściowo nieważne bądź nieskuteczne, nie narusza to pozostałych postanowień Umowy lub OWH, które pozostają w mocy. Postanowienia nieważne bądź nieskuteczne powinny być interpretowane w ten sposób, aby nadać im treść prawnie dopuszczalną, najbliższą celowi zawarcia tych postanowień w Umowie lub OWH.

1.8 Takie dokumenty bądź informacje jak np. wzory, prospekty, katalogi, ryciny, rysunki, informacje o wymiarach i masie mają jedynie charakter szacunkowy, o ile nie przekazano ich Zamawiającemu w formie pisemnej z pisemnym oświadczeniem, że są wiążące.

1.9 OWH wiążą Zamawiających będących konsumentami jedynie w zakresie, w jakim są zgodnie z przepisami w zakresie ochrony praw konsumentów.

2 Własność intelektualna

2.1 Dostawcy przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, w odniesieniu do utworów, w tym w szczególności do kosztorysów szacunkowych, rysunków, zdjęć, odwzorowań, wizualizacji  i tym podobnych dokumentów przekazanych Zamawiającemu w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe.

2.2 Powyżej wskazane dokumenty nie mogą być przez Zamawiającego rozpowszechniane, publikowane, zwielokrotniane, modyfikowane lub udostępniane w całości lub części osobom trzecim przy użyciu jakiejkolwiek technologii lub środków technicznych bez uzyskania pisemnej zgody Dostawcy, pod rygorem nieważności.

2.3 Jeżeli między Dostawcą a Zmawiającym nie dojdzie do zawarcia Umowy, Zamawiający zobowiązany jest na każde żądanie Dostawcy zwrócić Dostawcy otrzymane dokumenty w wyznaczonym przez Dostawcę terminie.

2.4 W razie naruszenia przez Zamawiającego obowiązków opisanych w ust. 2.2 i 2.3, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy kary umownej w wysokości 2.000,-  zł za każde naruszenie.

2.5 Dostawcy przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych;

3 Zamówienia i zawarcie Umowy

3.1 Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Dostawcy, publikacje, prezentacje oraz wszelkie inne informacje i materiały o Towarze, w tym w szczególności: katalogi, prospekty, ilustracje, zdjęcia, rysunki, dane lub parametry techniczne, ceny itp. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (nawet jeśli znajduje się przy nich cena), a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

3.2 Zamawiający jest związany swoim zamówieniem od chwili jego wpływu do Dostawcy w formie wiadomości e-mail na adres dystrybucja@cpmeble.pl, w formie faksu na numer +48 76 855 44 01 lub w formie pisemnej.

3.3 W odniesieniu do Zamawiających, z którymi Dostawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, stosowanie art. 68(2) Kodeksu cywilnego jest wyłączone.

3.4 Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania przez Strony lub potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 3.4.

3.5 Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone przez Dostawcę na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem.

3.6 Zamówienie niepotwierdzone przez Dostawcę uważa się za nieprzyjęte do realizacji, przy czym brak odpowiedzi na zamówienie nie oznacza jego milczącego przyjęcia.  

3.7 Przyjęcie zamówienia przez Dostawcę odbywa się każdorazowo z zastrzeżeniem:

3.7.1 uprawnienia Dostawcy do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku niemożliwości realizacji dostawy i bez prawa do odszkodowania dla którejkolwiek ze Stron;

3.7.2 że terminy dostaw podane przez Dostawcę mają jedynie charakter orientacyjny;

3.7.3 że dla treści Umowy, w szczególności dla rodzaju i zakresu dostawy, miarodajne jest oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3.7.

3.8 Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować dane zawarte w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 3.4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie 3 dni od jego otrzymania oznacza milczącą akceptację treści tego potwierdzenia.

3.9 Dodatkowe zastrzeżenia umowne i zmiany Umowy wymagają pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę pod rygorem nieważności; dotyczy to także zmian niniejszego zastrzeżenia co do stosowania formy pisemnej.

3.10 Wystąpienie nieprzewidziane przeszkód produkcyjnych, wydarzeń szczególnych, siły wyższej, strajków, lokautów, a także brak towarów i surowców uprawniają Dostawcę do przesunięcia terminu wykonania Umowy lub odstąpienia od niej bez prawa którejkolwiek ze Stron do żądania odszkodowania. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający winien złożyć w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa powyżej.

3.11 Dostawca zastrzega sobie prawo dokonywania w okresie dostawy zmian konstrukcji i formy, o ile nie spowoduje to zasadniczej zmiany przedmiotu dostawy oraz jego funkcji i wyglądu. Nie pociąga to za sobą zmiany ceny lub ustalonego przez strony wynagrodzenia.

 

4 Ceny i warunki płatności

4.1 Sprzedaż Towaru następuje według cen określonych w cenniku Dostawcy obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

4.2 W przypadku zamówień, których wartość przekracza 50.000,- PLN  lub razie zamówień nietypowych Dostawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego przedpłaty w wysokości do 50% wartości zamówienia.

4.3 Cena jest wymagalna w terminie wskazanym na fakturze VAT.

4.4 W przypadku przekroczenia terminu płatności Dostawca naliczy - niezależnie od ewentualnych innych roszczeń - odsetki maksymalne w rozumieniu art. 359 § 2(1) kodeksu cywilnego.

4.5 Zamawiający może przedstawić Dostawcy do potrącenia wyłącznie wierzytelności bezsporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.

4.6 Do wszystkich cen lub wynagrodzenia Dostawcy doliczany jest podatek VAT w ustawowej wysokości.

4.7 Cesja (przelew) wierzytelności Zamawiającego wobec Dostawcy jest dopuszczalna jedynie za zgodą Dostawcy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.8 W przypadku, gdy Zamawiający jest w stosunku do Dostawcy dłużnikiem z jakiegokolwiek tytułu, w tym także w przypadku, gdy zobowiązanie nie stało się jeszcze wymagalne, Zamawiający, jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem każdego przyjętego od Zamawiającego zamówienia do czasu całkowitego uregulowania przez Zamawiającego jego zobowiązań wobec Dostawcy. W tym przypadku, umówiony termin wykonania zamówienia ulega odpowiedniemu przesunięciu. Dostawca jest także uprawniony do odstąpienia od każdej zawartej z Zamawiającym Umowy, jeżeli Zamawiający nie ureguluje swoich zobowiązań w wyznaczonym przez Dostawcę dodatkowym terminie. Prawo odstąpienia od Umowy Dostawca może wykonać w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego Zamawiającemu. Skorzystanie przez Dostawcę z powyższych uprawnień wyłącza możliwość dochodzenia przez Zamawiającego od Dostawcy jakichkolwiek roszczeń.

5 Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

5.1 Wydany Towar pozostaje własnością Dostawcy aż do chwili zapłaty ceny oraz spełnienia przez Zamawiającego wszelkich innych roszczeń i zobowiązań wobec Dostawcy, niezależnie od ich podstawy prawnej, w szczególności niezależnie od tego, w ramach jakiej Umowy dany Towar został dostarczony lub z jakiej Umowy dane roszczenie czy zobowiązanie wynika.

5.2 Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży Towaru, którego własność zastrzeżono na rzecz Dostawcy (dalej jako „Towar zastrzeżony”). W ramach dalszej sprzedaży Towaru zastrzeżonego Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia praw Dostawcy wynikających z zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej. W szczególności Zamawiający zobowiązany jest co przelania na rzecz Dostawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego z tytułu dalszej sprzedaży Towaru zastrzeżonego w pełnej wysokości do czasu zaspokojenia wszelkich wierzytelności Dostawcy, o których mowa w ust. 5.1.

5.3 Ustanowienie zastawu na Towarze zastrzeżonym lub przeniesienie - w całości lub w części - własności Towaru zastrzeżonego w celu zabezpieczenia wierzytelności bez wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy, jest zabronione.

5.4 Na czas obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Zamawiający jest zobligowany do zabezpieczenia Towaru zastrzeżonego od ognia, szkód spowodowanych wodą i kradzieży.

5.5 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dostawcę o wszystkich działaniach egzekucyjnych w stosunku do przedmiotu objętego zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej oraz przesłania mu kopii postanowień, protokołów zajęcia oraz innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu zapobieżenie egzekucji Towaru zastrzeżonego.

5.6 Jeżeli Zamawiający popadnie w opóźnienie z zapłatą ceny, to Dostawca po wezwaniu Zamawiającego do wykonania świadczenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego ma prawo objęcia w posiadanie przedmiotów podlegających zastrzeżeniu własności rzeczy sprzedanej. Dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej oraz odebranie lub zajęcie przedmiotu dostawy przez Dostawcę nie stanowią odstąpienia od Umowy, o ile w danym przypadku przepisy prawa bądź oświadczenie Dostawcy nie stanowią inaczej.

6 Przejście niebezpieczeństwa

6.1 Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania Towaru Zamawiającemu, przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, a także innej osobie działającej na zlecenia Zamawiającego. Ta sama zasada obowiązuje przy dostawach częściowych.

6.2 Jeżeli Towar jest gotowy do wysyłki lub odbioru, a wysyłka lub odbiór opóźniają się z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, to niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego z dniem gotowości Dostawcy do wysyłki lub odbioru. Ponadto od tego dnia Zamawiający ponosi powstałe po stronie Dostawcy koszty składowania Towaru i pozostałe wydatki Dostawcy z nim związane, przy czym wysokość tych kosztów wynosi przynajmniej 3% ceny brutto Towaru za każdy rozpoczęty miesiąc od dnia gotowości do wysyłki lub odbioru Towaru..

7 Montaż

7.1 Montaż Towaru zgodnie z Umową zostanie dokonany przez Dostawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym miejsca, czasu i sposobu montażu.

7.2 Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Dostawcy miejsce montażu, celem wykonania prac montażowych.

7.3 O ile Dostawcy zlecono dodatkowo montaż Towaru, to na jego żądanie niezwłocznie winien nastąpić – także w częściach – odbiór Towaru na koszt Zamawiającego.

7.4 Wykonanie montażu zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac montażowych podpisanym przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Dostawcy.

7.5 Wszelkie uwagi dotyczące wykonanego przez Dostawcę montażu, w szczególności zastrzeżenia dotyczące prawidłowości montażu, powinny zostać określone przez Zamawiającego w protokole odbioru prac montażowych. Brak zastrzeżeń w protokole prac montażowych jest równoznaczny z uznaniem przez Zamawiającego montażu za prawidłowy.

7.6 Jeżeli w ciągu 12 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia wykonania przez Dostawcę montażu nie dojdzie do jego odbioru z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę, to usługa montażu zostanie uznana za wykonana bez zastrzeżeń wraz z upływem dwunastego dnia roboczego, o ile na taki skutek Dostawca wskaże Zamawiającemu w chwili zgłoszenia gotowości montażu do odbioru.

7.7 Jeśli Zamawiający lub jego klient końcowy przyjęli do używania zamontowany przez Dostawcę przedmiot dostawy lub jego część, to odbiór montażu uznaje się za dokonany z chwilą przyjęcia przedmiotu dostawy lub jego części do używania.

8 Gwarancja

8.1 Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi wobec Zamawiającego będącego przedsiębiorcą jest wyłączona

8.2 Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Towar na okres 24 miesięcy od dnia wydania Towaru.

8.3 Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na montaż Towaru na okres 24 miesięcy od dnia odbioru montażu lub od dnia uznania odbioru montażu za dokonany.

8.4 Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego zbadania dostarczonego Towaru na okoliczność zgodności z zamówieniem, ewentualnych braków ilościowych lub wad jakościowych.

8.5 Niedobór ilościowy oraz widoczne uszkodzenia Towaru winne być zgłaszane w chwili odbioru poprzez dokonanie właściwego wpisu w dokumencie odbioru. Wady jakościowe należy zgłosić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w ciągu 7 dni od dnia ich wykrycia.

8.6 W razie niezgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w wyżej wymienionych terminach, Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

8.7 Zamawiający w reklamacji wskazuje numer zamówienia, numer klienta oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji. Ponadto do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć zdjęcie(a) reklamowanego Towaru uwidaczniające zgłaszane wady.

8.8 W przypadku uzasadnionej reklamacji Dostawca jest zobowiązany – według własnego wyboru – do usunięcia wad lub dostarczenia Towaru wolnego od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uwzgledniającym techniczne możliwości Dostawcy. Jeżeli usunięcie wady lub dostarczenie Towaru wolnego od wad jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Dostawca może obniżyć cenę Towaru lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

8.9 Jeżeli Dostawca nie usunie wady lub nie dostarczy Towaru wolnego od wad w uzgodnionym terminie, to Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Dostawcy przez Zamawiającego. Dalej idące roszczenia Zamawiającego są wyłączone.

8.10 Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu udzielonej gwarancji jest wyłączona w odniesieniu do szkód i ich skutków spowodowanych naturalnym użyciem Towaru, lub jego przedwczesnym zużyciem powstałym w związku z nieprawidłowym użytkowaniem Towaru, jak również w przypadku szkód i ich skutków, które powstały w wyniku błędnego lub niedbałego obchodzenia się z Towarem, jego nadmiernego eksploatowania lub wadliwej konserwacji.

8.11 Zgłoszenie zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych nie uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru Towaru i wstrzymania płatności.

9 Odpowiedzialność cywilna

9.1 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także odpowiedzialność z jakiegokolwiek innego tytułu (w szczególności odpowiedzialność deliktowa), zostaje wyłączona, z wyjątkiem winy umyślnej i przypadków opisanych w OWH.

9.2 Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Towar dostarczane Zamawiającemu przez Dostawcę, w tym także z tytułu szkód wyrządzonych im przez produkt niebezpieczny, jest wyłączona.

9.3 Dostawca nie odpowiada za użyteczność i przydatność Towaru do zamierzonych przez Zamawiającego celów, a także za sposób użycia Towaru przez Zamawiającego, jak również Dostawca nie odpowiada za prawidłowy montaż Towaru, o ile sama go nie wykonał.

9.4 Jeżeli Dostawca ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, jej odpowiedzialność jest ograniczona do poniesionych przez Zamawiającego rzeczywistych strat.

9.5 W zakresie w jakim odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona lub ograniczona takie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 474 Kodeksu cywilnego, w szczególności pracowników, przedstawicieli, pełnomocników oraz innych osób działających na rzecz lub zlecenie Dostawcy w ramach zawartych z Dostawcą umów.

10 Miejsce wykonania zobowiązania/ właściwość miejscowa sądu

10.1 Miejscem wykonania Umów pomiędzy stronami jest siedziba danego zakładu Dostawcy lub magazynu Dostawcy, z którego Towar ma zostać wydany lub wysłany na adres Zamawiającego.

10.2 Wszelkie spory między Dostawcą a Zamawiającymi rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

 

11 Prawo obowiązujące

11.1 Prawem wyłącznie obowiązującym jest prawo polskie.

11.2 W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych OWH zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11.3 Do Umowy nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r., oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14 czerwca 1974 r.

 

11.2 Gerichtsstand für beide Teile ist nach Wahl des Gläubigers der Sitz der Hauptverwaltung des Lieferers, sofern der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechtes, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder wenn er im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

12 Postanowienia końcowe

12.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWH mogą zostać dokonane jednostronnie przez Dostawcę w dowolnym czasie, jednak stają się wiążące dla Zamawiającego, w odniesieniu do kolejnych zamówień, w momencie doręczenia mu wiadomości o zmianie OWH w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienioną treścią OWH.

12.2 Dla poszczególnych zamówień zastosowanie znajdują OWH obowiązujące w momencie złożenia zamówienia.